Privacyreglement

Privacyverklaring That’s Right! Training en Coaching

That’s Right, gevestigd aan L.Brownstraat 55, 1992 HZ Velserbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Anne Marie Radstake is de functionaris gegevensbescherming van That’s Right! Training en coaching. Zij is te bereiken via info@thats-right.nl

Persoonsgegevens

That’s Right verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, gesprekken en telefonisch contact.

That’s Right verwerkt in sommige gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • burgerservicenummer (BSN) als het een UWV traject betreft

Doel en grondslag

That’s Right verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor het (her)verstrekken van een (kopie) van een certificaat (NLP Pracitioner of NLP Master Practitioner)
 • Toestemming: De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Wettelijke uitzondering (art. 9 lid 2 sub b en art. 30 UAVG): de verwerking van door de cliënt verstrekte gezondheidsgegevens is in bepaalde gevallen noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
 • Ondubbelzinnige toestemming, bij mailings vraagt That’s Right toestemming, op verzoek van de betrokkene zal uitschrijving uit de mailinglijst direct plaatsvinden

 Bewaartermijn

That’s Right bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens Bewaartermijn en reden
Voor- en achternaam 7 jaar in facturen voor de belastingdienst
Geslacht Maximaal 3 jaar i.v.m eventueel vervolgtraject
Geboortedatum Maximaal 3 jaar i.v.m eventueel vervolgtraject
Adresgegevens 7 jaar in facturen voor de belastingdienst
Telefoonnummer Maximaal 3 jaar i.v.m eventueel vervolgtraject
E-mailadres Maximaal 3 jaar i.v.m eventueel vervolgtraject
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, gesprekken en telefonisch contact. Maximaal 3 jaar i.v.m eventueel vervolgtraject
gezondheid Tot einde dienstverlening
burgerservicenummer Tot einde dienstverlening
Voor- achternaam en emailadres voor mailings Tot uitschrijving betrokkene

 

Delen van persoonsgegevens met derden

That’s Right verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of met uw toestemming.

Uw rechten als betrokkene

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door That’s Right en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thats-right.nl.

That’s Right wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens

That’s Right neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@thats-right.nl